• Any: 2004-2008
  • Tipus intervenció: Enderroc
  • Direcció: Carrer Sant Antoni, 48 - Mataró (Barcelona)
  • Usos: Habitatge plurifamiliar
  • Tipologia edifici: Edifici entre mitgeres
  • Col·laborador(s): dos arquitectes (Cristina del Pozo i Francesc Aromir)
  • Estat projecte: Acabat

El projecte consisteix en la substitució d'un edifici històric entre mitgeres que s'enderroca per un nou edifici de tres habitatges: un situat a la planta baixa  i les altres dues consisteixen en uns tríplex que donen una al carrer i l’altra al pati interior de mançana. Entre els dos tríplex hi ha un pati de ventilació que permet la ventilació i il·luminació natural de les estances. La façana principal pretén adaptar-se a les tipologies de carrer antic, parcel·les suburbanes amb una composició de finestres grans verticals i amb balcons amb baranes de barrots.