• Any: 2015-2018
  • Tipus intervenció: Reforma
  • Direcció: Carrer Tribala, 105 - Pineda de Mar (Barcelona)
  • Usos: Habitatge unifamiliar
  • Tipologia edifici: Edifici entre mitgeres
  • Estat projecte: Acabat
  • Superfície intervenció: 154,75 m2

Es reforma un edifici entre mitgeres amb façana al carrer Tribala i al pati interior de l'illa.L'edificació actual està formada per un cos principal rectangular entre mitgeres de PB+1.

La reforma de l’habitatge consisteix en:

- La substitució de la coberta de l’edifici, en mal estat de conservació per una nova coberta formada per panells sandvitx de fusta i acabat exterior de teula àrab.

- Una redistribució interna d’alguns dels espais de l’habitatge per adequar-lo a nous requeriments funcionals, sense augment de la superfície habitable del mateix.

- Es modifiquen les instal·lacions per adequar-les a la nova distribució i també es fa la separació de les aigües pluvials i fecals a l’edifici.

- Obertura de dos nous forats en la façana al pati de l’edifici per augmentar la il·luminació natural de les estances.

- Rehabilitació d’algunes parts del sostre de fusta de la planta primera, degut al seu mal estat de conservació.

- Treballs de conservació y millora en la façana principal de l’edifici, d’acord amb el règim de protecció que li és d’aplicació per ser un element catalogat i seguint el dictamen emès per la Comissió Municipal de Patrimoni