• Any: 2017-
 • Tipus intervenció: Reforma
 • Direcció: Carrer Tribala, 111 - Pineda de Mar (Barcelona)
 • Usos: Habitatge unifamiliar
 • Tipologia edifici: Edifici entre mitgeres
 • Estat projecte: Obra
 • Superfície intervenció: 173,75 m2
 • Encarrec: Projecte bàsic i executiu, Direcció d'obra

Es projecte una reforma de l’habitatge unifamiliar situat al cos principal que fa front al carrer Tribala.

Fotos de la obra

La nova configuració que es projecta a la parcel·la té el següent conjunt d’actuacions:

 • Ampliació de la profunditat edificable del cos principal a la façana del carrer Tribala. En aquest sentit s’amplia, a nivell de planta primera, fins a esgotar la profunditat edificable (15m), tot regularitzant la geometria de l’edifici a la façana posterior. Cap punt de la façana posterior supera els 15m de profunditat edificable, traçats amb la paral·lela al carrer Tribala.
 • S’enderroca el sostre actual de la planta primera d’aquest cos i es substitueix per un nou sostre de formigó, donat el mal estat de conservació de l’actual, per adaptar-lo als nous requeriments funcionals. Es mantenen les actuals parets de càrrega mitgeres.
 • També s’aprofita per aixecar el terra actual de la part interior de l’edifici, per executar una solució constructiva més adient, amb solera i aïllament, que millori el confort tèrmic de l’habitatge, tot aprofitant per aplicar tractaments als murs per solucionar els problemes d’humitats per capil·laritat.
 • Es substitueix la coberta existent de l’edifici, donat el seu mal estat de conservació, per una nova coberta, també a dos aigües i adaptada al guany de profunditat edificada del cos principal. Aquesta coberta s’executarà amb una estructura de bigues de fusta laminada i panells sandvitx amb ànima d’aïllament tèrmic, amb un acabat exterior en teula àrab o similar. Per no haver d’enderrocar les parets existents, formades per grans blocs de pedra, i de difícil regularització, la nova coberta es situarà entre 20-30cm per sobre de l’actual. D’aquesta manera també es regularitza l’alçada amb altres edificacions de la mateixa tipologia, situades al llarg del carrer.
 • A nivell de la planta baixa, es proposa augmentar la profunditat edificable uns 17,4 m, en aplicació de la possibilitat d’ocupar fins a un 50% de la superfície del pati d’illa. Aquesta zona de profunditat ampliada respecte a la planta primera, s’acabarà amb una coberta inclinada de similars característiques a la de la coberta terminal de l’edifici.
 • Pel que fa referència a la compartimentació, es reforma interiorment algunes de les estances de l’habitatge, amb una distribució més flexible i oberta. Es posa especial atenció a garantir el major accés possible de llum natural a tots aquells espais situats en zones més interiors.
 •  S’enderroca el cos auxiliar situat al mig de la parcel·la i també el tancament que divideix actualment la parcel·la en dos patis. Així doncs, després de la reforma, la parcel·la estarà formada per dos cossos adossats a cada una de les façanes i un pati central únic. S’aprofitarà per donar un nou acabat exterior de una part d’aquest pati.

Criteris compositius del projecte

No es canvia la situació de l’actual accés a l’habitatge, des del carrer Tribala, i la comunicació vertical entre les dues plantes de l’habitatge es realitza amb un nova escala d’us restringit de 90cm d’amplada. La escala existent s’invalida, però no s’enderroca, per poder mantenir l’actual bany situat a la planta baixa. A la planta baixa es situa la zona de dia, amb una sala estar-menjador-cuina com un espai únic i es transforma l’espai actual de l’habitació en un estudi. Com s’ha mencionat el actual bany es manté amb la seva configuració actual, tot canviant, com a la resta de la planta, la solució constructiva del terra en contacte amb el terreny. Els espais de circulació es fan més diàfans, tractant d’ampliar la seva amplada on sigui possible.

A la planta primera es situa la zona de nit amb tres habitacions: dues individuals i una doble. Es disposa d’un nou bany i de zones de vestidors per les tres habitacions. Es té cura en la concepció espaial d’aquest espai de la planta primera, tractant de que les trobades entre la nova coberta i les divisions interiors es produeixin de forma natural i neta, delimitant els espais funcionals però maximitzant la visibilitat de la coberta, com a solució visual d’acabat de qualitat en fusta.

A les dues plantes es previst un trasdossat de les parets actuals de la mitgera i façana amb una solució en guix laminat que permeti regularitzar-ne la seva superfície, alhora que esdevingui una solució constructiva que permeti millorar el confort tèrmic, acústic i de salubritat. 

Respecte a la composició de façana, es preveu l’addició d’un nou buit, a nivell de planta primera i la regularització de la dimensió amb la del buit existent. Ambdós buits es solucionaran amb fusteria de fusta i porticons exteriors abatibles i amb lames orientables. A nivell de planta baixa, es substitueix l’actual porta de PVC per una de fusta, recuperant la antiga imatge de la façana. La coronació es fa mantenint la mateixa solució en tortugada. Pel que fa al acabat de pintura, es manté la diferenciació entre el sòcol i la part superior, amb colors diferents.

Donat que la façana és un element protegit de l’edifici, es va demanar el pertinent informe de la comissió de Patrimoni de l’ajuntament de Pineda de Mar. Aquest informe ha emès un dictamen favorable. Es pot trobar dins dels documents complementaris del present document aquest tràmit. La nova façana al pati d’illa de cos reformat es fa amb una composició de buits senzilla. A nivell de la planta baixa, es preveu una obertura de major dimensió per aprofitar la llum natural. Els buits es solucionaran amb fusteria metàl·lica sobre premarc.

Les cobertes de l’edifici es consideren un element important de l’envolvent de l’edifici i per garantir una major entrada de llum natural, es disposen un seguit de lluernes.