• Any: 2017-2018
 • Tipus intervenció: Reforma, Canvi d'ús
 • Direcció: Carrer Marconi, 1 - Pineda de Mar (Barcelona)
 • Usos: Equipament públic
 • Tipologia edifici: Edifici en testera
 • Promotor: Ajuntament de Pineda de Mar
 • Estat projecte: Licitació
 • Pressupost : 646.909,08 €
 • Superfície intervenció: 2.321 m2
 • Encarrec: Projecte bàsic i executiu

L'objecte del projecte és l’adequació de la nau existent del Carrer Marconi 1, per la seva utilització pels serveis de la Brigada Municipal de l'Ajuntament de Pineda de Mar, consistent en incorporar a la nau existent diverses àrees funcionals, entre les que principalment figuren una zona de rentat, una de mecànic, una d’emmagatzematge pels diferents departaments, vestidors, menjador, sala de reunions i finalment algunes zones administratives per la brigada municipal.

La Brigada Municipal ocupa actualment una nau situada al costat de la N-II, al carrer Sant Joan, 65. És una nau que antigament ocupava la brigada de forma exclusiva i que des de fa uns anys està compartimentada en dos i és compartida amb la Policia Municipal de Pineda de Mar.

L’autor del present document rep l’encàrrec per part de l’ajuntament per la realització del corresponent projecte executiu d’adequació i rehabilitació de una nau existent situada al carrer Marconi per poder traslladar-hi els serveis de la Brigada Municipal, amb l’objectiu principal d’aconseguir una millora en les condicions de treball i funcionament respecte a la situació actual.

Amb la reforma i adequació de la nau que es projecta, es porten a terme un conjunt de treballs en les parts interiors de la nau i parcialment en la seva envolvent per donar resposta als requeriments funcionals del ús futur al qual serà destinat.

En aquest sentit, es tracta d’adequar la nau per:

 • L’emmagatzematge dels productes i materials necessaris per cada departament
 • Les necessitats sanitàries dels seus treballadors
 • Els usos administratius i de gestió de la brigada
 • Els llocs de descans i restauració dels treballadors
 • Les necessitats de formació de la plantilla
 • La reparació dels vehicles de la brigada
 • El rentat dels mencionats vehicles

Per portar a terme aquest objectiu, s’ha proposat una distribució general agrupant les diferents estances i espais, aprofitant l’especial geometria de la nau en planta i, sobretot, tractant de posar en valor l’actual estructura de pòrtics i bigues principals de formigó armat.

Els espais de la nau resultant queden agrupats principalment a cota de nivell de la planta baixa, disposant-se en planta primera els espais administratius i algun espai extra d’emmagatzematge.

Donada la dualitat entre uns espais principalment industrials i uns espais principalment administratius o complementaris, és la intenció del projectista i així ha estat projectat de tractar de diferenciar clarament les circulacions de cada grup d’espais, evitant, en la mesura del possible un creuament de fluxos de circulació. En aquest sentit, els usos industrials queden ubicats recolzant-se sobretot en la part nord de la nau, amb una accés principal des de l’actual porto de grans dimensions de la façana del carrer Benavente.

En canvi, els espais d’accés per vianants queden recolzats principalment en la paret nord de la nau, tenint el seu accés a través de la porta peatonal situada a l’extrem de la façana del Carrer Benavente. Es disposa de un nucli de comunicació vertical que connecta els espais de planta baixa i primera.

En segon lloc, es tracta de crear una concepció espaial que permeti diferenciar clarament els elements que formen la estructura principal de l’edifici (suports, bigues i coberta) d’aquells elements nous que s’afegeixen a la nau. Hi haurà un tractament cromàtic i d’encontres entre elements d’estructura i no per potenciar aquest efecte.

En aquest sentit, també s’ha proposat un llenguatge formal dels acabats i sobretot del pintat que, tot i que s’ha d’acabar de consensuar amb l’opinió dels agents implicats, juga amb els colors i formes de l’actua logo de la Brigada Municipal.

El projecte manté les condicions de composició de les façanes actuals. Es tracta de façanes realitzades de bloc de formigó de color rosat, amb la seva cara exterior amb acabat “piramidal”. L’estructura de suports verticals de formigó prefabricat és vista.

Pel que fa a la composició interior, es tracta de jugar amb la idea d’elements amb diferents colors i, on faci falti, de petites obertures quadrades que es disposen seguint un patró regular. Es tractarà d’agrupar els acabats en les mínimes famílies i colors possibles per aconseguir una composició interior coherent independentment de la forma, alçada o posició dels boxes. Com s’ha dit abans, la estructura general de suports verticals i pòrtics quedarà sempre destacada de la resta d’elements, conservant així la seva interessant arquitectura. Els elements principals conservaran el color blanc actual preveient repintats d’algunes zones si és necessari.