• Any: 2018-
  • Tipus intervenció: Obra nova
  • Direcció: Carrer Garbí, 53 - Pineda de Mar (Barcelona)
  • Usos: Habitatge unifamiliar
  • Tipologia edifici: Edifici entre mitgeres
  • Estat projecte: Obra
  • Superfície intervenció: 286 m2

L'edifici està format per una planta baixa, dues plantes pis i un espai sota coberta, aprofitant el espai habitable de la coberta inclinada de l’edifici. El edifici es desenvolupa fent façana al Nord, al carrer Garbí, i al sud, al pati d’illa

Fotos de l'edifici

A la planta baixa s'hi ubica l’accés a l’habitatge, l’aparcament i el vestíbul d'accés a les plantes superiors de l'habitatge. Al vestíbul s'hi accedeix des de l’exterior a través d'un espai previ ventilat i tancat amb tanca metàl·lica. Aquest espai s'aprofita per ubicar n armari pels comptadors de l'edifici (aigua, electricitat i, si s’escau gas o telecomunicacions). 

L’aparcament té accés independent des del carrer amb una porta exclusiva per cotxes. Aparcament i vestíbul es comuniquen a través d’una porta EI ubicada a la part posterior del vestíbul. El aparcament està preparat per l'estacionament de dos vehicles i compta també amb un petit bany. Disposa en el fons de parcel·la, a l’espai no ocupable de la parcel·la d’un petit pati, amb accés únicament des de l’espai de l’aparcament.

La comunicació vertical de l'edifici  es troba al vestíbul i es realitza a través d’una escala de 1m d’amplada i d’un ascensor practicable que comunica la planta baixa amb la planta primera i segona de l’habitatge.

Les dues plantes pis es distribueixen de la següent manera:

  • A la planta primera s'hi ubiquen tres habitacions i les seves zones de bany, un estudi i una zona pel rentat de la roba. Les habitacions s’ubiquen en cara nord, en façana al Carrer Garbí, mentre que l’estudi i la zona de rentat de roba s’ubiquen amb façana al pati d’illa, amb una orientació sud. Al fons de parcel·la s’hi deixa una terrassa exclusiva de l’habitatge, accessible des de l’estudi i la zona de rentat, aprofitant la major ocupació de la planta baixa.
  • A la planta segona, amb una possibilitat major de vistes i assolellament, s'hi ubiquen la sala d'estar i cuina oberta, així com 3 noves habitacions amb dos banys complerts. Com passa a la planta primera, les habitacions queden ubicades a nord i les zones de dia (Sala d’estar i cuina) amb una orientació a sud, aprofitant la llum natural i el assolellament de la seva orientació.
  • A l’espai habitable de la planta sota coberta s'hi ubica un estudi amb un bany complert i una zona destinada per les instal·lacions de l’edifici. A ambdós costats d'aquest espai habitable es situen a l’exterior dos terrasses amb orientació a sud i a nord. Els aparells d'aire condicionat estaran ubicats a la terrassa nord.

Criteris compositius del projecte

En relació a la distribució de l’habitatge s’ha prioritzat l’obtenció del màxim assolellament de les peces de dia, ubicant-les en una situació amb orientació sud i tenint en consideració la presència dels diferents volums edificats de les parcel·les veïnes al pati d’illa. En aquest senti la sala d’estar i l’estudi de la planta primera, en aquest ordre, són les peces amb major hores d’assolellament d’entre totes les peces principals de l’habitatge. La zona de cuina i de rentat, s’ha ubicat adossada a la mitgera oest en una posició una mica menys privilegiada en relació al sol.

En tot cas la distància de sales i cuina amb la mitgera de l’edifici veí al fons de parcel·la, a l’entorn dels 4m, compleix amb les condicions d’habitabilitat i de llum directes de la normativa vigent i, en especial del decret d’habitabilitat. Les habitacions s’han ubicat en les dues plantes en la part de la façana principal al carrer. Són peces que per consens amb el promotor no s’ha considerat tan important que rebin llum solar. No obstant, presenten una dificultat a priori donat que fan front a la N-II, una via de comunicació, en tram urbà, de transit constant i important. Són peces, per tant, ubicades en zones de soroll important i el present projecte definirà les condicions de l’envolvent i de les obertures per fer front a aquest situació i d’acord amb la normativa vigent.

Geomètricament la composició de la planta tracta de buscar una solució clara, ubicant les estances principals a façana. El espai interior o entremig entre les dues façanes queda ocupat per la zona de banys i serveis annexos (armaris, vestidors) així com també per l’escala i el ascensor. La circulació i ubicació de les portes s’ha estudiat per permetre un flux de circulació adient i permetre una privacitat entre les diferents zones, en determinades franges horàries però sense negar la possibilitat de relació directe entre elles, si així fos requerit en altres franges horàries. A nivell de cada planta pis, es separa l’espai de l’escala de l’espai de circulació per poder optimitzar i millorar les condicions tèrmiques.

La configuració de l’escala com un element especial de l’edifici es complementa amb el estudi de les possibilitats d’entrada de llum natural a tot el forat que forma aquesta escala. En aquest sentit, s’ubica una lluerna a la coberta que permet que la llum natural arribi a les plantes inferiors i també permeti que la llum entri dins de l’espai de distribució de cada pis. Tota aquesta estratègia va en la direcció de maximitzar les possibilitats d’entrada de llum natural y també en trobar una solució de distribució que a la vegada permeti la ventilació creuada. En aquest sentit, la paret de separació mencionada abans, entre escala i zona interior, es preveu de fer en pavès o similar.

En relació a les façanes, s’ha optat per una composició comuna per les dos façanes principals del projecte (la del carrer i la del pati d’illa). Ambdues juguen amb la utilització de dos famílies de materials diferents: el totxo vist i un revestiment fosc (ja sigui pedra, metàl·lic o similar). La distribució d’ambdós materials es fa “jugar” amb la posició de les finestres i el seu color per obtenir una composició regular però a la vegada trencada, formada per franges horitzontals a nivell de cada pis, jugant amb la important amplada de la façana i amb els balcons que es localitzen a la planta segona. També es tracta que la composició de la façana s’entengui de forma independent a la distribució interior, evitant l’associació entre la mida de la finestra i l’espai que hi ha darrera.