• Any: 2019-
 • Tipus intervenció: Reforma, Legalització
 • Direcció: Carrer Prat de la Riba, 13 - Pineda de Mar (Barcelona)
 • Usos: Habitatge unifamiliar
 • Tipologia edifici: Edifici entre mitgeres
 • Estat projecte: Projecte
 • Superfície intervenció: 277,58 m2
 • Encarrec: Projecte bàsic i executiu, Direcció d'obra

L'objecte del projecte és la implantació de l’ús habitatge unifamiliar i la finalització del percentatge d’obra restant d’un edifici, actualment sense ús, entre mitgeres, realitzat sota l’empara d'una llicència d'obres atorgada per l'Ajuntament de Pineda de Mar l'any 1998 i pròrrogues addicionals posteriors. Addicionalment també es farà la legalització de les obres no incloses dins de l’esmentada llicència i s’adequarà l’edifici a la normativa urbanística municipal.

L'edifici està format per una planta baixa, dues plantes pis i un espai sota coberta, amb un pati de parcel·la posterior en planta baixa, a la zona no edificable de la parcel·la.

Fruit del projecte i llicència anterior, actualment té executat els següents elements:

 • Fonamentació
 • Estructura
 • En general tot l’envolvent, incloent parts opaques i finestres i/o balconeres
 • Distribució interior
 • Paviments interiors i exteriors
 • En general tots els sostres i fals sostres
 • En general tots els revestiments interiors
 • En general totes les instal·lacions de l’edifici

Resta per executat, d’acord amb inspecció visual i informació recollida:

 • Baranes exteriors i interiors
 • Instal·lació de gas
 • Fals sostres i parts de paviments d’alguns banys (dutxes o banyeres)
 • Portes interiors
 • Mobiliari cuina, prevista en el projecte original a la planta primera, que ja no s’executarà ara per decisió del promotor.

A la planta baixa s’hi ubica l’accés principal a l’habitatge i l’accés roda a l’aparcament unifamiliar. La comunicació entre les diferents plantes de l’habitatge es realitza a través de una escala que, en general, té 1,00m d’amplada.

Criteris compositius del projecte

L’edifici objecte del projecte ja té pràcticament executat tot l’envolvent exterior. Es tracta d’una façana principal d’obra vista amb maó tipus klinker descolorit. La part central del pla de façana, en les plantes per sobre de la planta baixa, queda enrederida, deixant un espai entre el tancament i el pla de façana per una terrassa exterior coberta, a mode de porxada. Les finestres són de diferents proporcions, de fusteria d’alumini de trencament de pont tèrmic de color gris. Se’n destaca la cura a la realització dels retorns a les parts d’obra vista, dentells, fronts de forjat i ràfecs. 

El present projecte manté les condicions compositives de l’anterior projecte, donat que no es previst, ni és econòmica i tècnica viable una intervenció per fora de l’edifici. En tot cas, en els elements que falten de l’envolvent (baranes), s’executaran amb acer inoxidable de barrots verticals, de tal manera que permetin donar un contrapunt als elements executats i aportar un detall qualitatiu a la façana.

La façana de darrera és revestida i pintada, amb un balcó cobert superiorment amb una llosa amb una petita coberta a tres aigües superiors. La part de la planta baixa està enrederida i l’acabat és de maó vists, com a la façana principal. Tampoc està previst intervenir sobre aquesta façana.

La distribució interior del futur habitatge està previst que es desenvolupi en els tres nivells, deixant a la planta baixa les estances mínimes per fer l’habitatge accessible, segons el Decret d’Habitabilitat, la planta primera com a zona de dia (sala + estudi, amb possibilitat de convertir-se en cuina, posteriorment) i la planta segona com a zona de nit (3 habitacions). El sota coberta es destinarà a estudi amb terrassa exterior. La comunicació vertical es fa i es continuarà fent a través de una escala interior d’amplada de 1,0m de mitjana amb forma de U, amb graons compensats a 45 graus, situada aproximadament en el centre de la profunditat edificada. D’aquesta manera a cada nivell dona servei a banda i banda, a estances a cada façana.